La indústria, els serveis i la construcció, els sectors que perden més treballadors

aEsparreguera.com
01/03/2012

Comparteix

Aquesta és una de les conclusions de l'informe de conjuntura de les comarques barcelonines que analitza els indicadors del quart trimestre de l'any 2011, dut a terme per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Així, la taxa d'ocupació se situa en un 62,5%, 1,6 punts inferior a l'any anterior. Per sectors d'activitat, el més afectat ha estat la indústria amb 35.273 treballadors menys (-7,7% interanual); el segueixen els serveis amb 29.595 (-1,8% interanual); i finalment, la construcció amb 20.592 (-12,2%).

Respecte del mercat de treball, en el quart trimestre de 2011 les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) han mostrat una reducció interanual de l'ocupació del 3,8% que, en termes absoluts, representa 85.805 ocupats menys que el mateix període de l'any passat. Després d'aquesta caiguda, l'ocupació total se situa en els 2.182.279 treballadors, 1.153.351 homes i 1.028.928 dones.

En referència a l'ocupació registrada, el nombre d'afiliats al Règim General de la Seguretat Social s'ha reduït un 3,2% interanual (59.918 afiliats menys).

Els autònoms també redueixen el nombre d'efectius en un 1,3% interanual (4.846 autònoms menys). Per altra banda, la taxa d'atur estimada, segons l'EPA, a les comarques barcelonines, en el quart trimestre de 2011 ha pujat 2,4 punts respecte de l'any anterior, i s'ha situat en el 20,4% de la població activa, 2,5 punts per sota de l'espanyola. En termes absoluts l'atur estimat ha augmentat en 60.107 persones interanualment i s'ha situat en els 558.187 aturats. L'atur registrat també continua apuntant una tendència clarament a l'alça amb un 7,3% d'increment interanual.

També, ha augmentat el nombre de llars on tots els membres actius són aturats i, a més, no reben cap prestació: En el quart trimestre de 2011, el total d'aquest tipus de llars és de 103.577, que representa el 5,1% del total de llars de les comarques barcelonines, i un augment interanual de més del 50%.

Pel que fa al nombre d'empreses, aquest ha patit una davallada de l'1,1% interanual, tot i que la variació trimestral mostra un lleuger augment del 0,3%; augment que també es percep a la creació de societats mercantils que ha augmentat un 19% interanual. També presenten xifres negatives la constitució d'hipoteques (-29%) i els deutors concursats (antigues suspensions de pagaments i declaracions de fallides) que augmenten un 18% interanual.

Per contra, el sector turístic continua mantenint la seva tendència alcista, on destaca l'augment de més del 9% dels passatgers acumulats durant el 2011 a l'Aeroport de Barcelona, que arriba a 38,6 milions. Finalment, la població a les comarques de Barcelona l'any 2011 creix un 0,3% interanual fins arribar als 5.529.299 d'habitants, creixement a la baixa degut principalment a la caiguda del nombre d'estrangers.

La majoria de comarques presenten taxes de creixement positiu, especialment el Garraf, l'Alt Penedès i el Maresme, amb taxes de creixement al voltant de l'1% o superiors.

En canvi, el Barcelonès i el Berguedà són les úniques amb creixements negatius de la població (-0,2% i -0,3% respectivament).

Font: Ràdio de Martorell