El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat guanyarà 3.394 hectàrees

aEsparreguera.com
15/05/2007

Comparteix
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica l'anunci d'informació pública del Projecte de decret d’ampliació del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que proposa una ampliació del 36% respecte de la superfície actual protegida. Amb aquesta proposta d’ampliació el Parc i el seu entorn de protecció passarien de tenir 7.741,62 hectàrees a tenir-ne 9.398,97.
 

Els objectius d’aquest Projecte de decret són bàsicament dos: redefinir i ampliar l’àrea protegida de Montserrat per donar més coherència a les figures de protecció que s’han anat superposant en aquest àmbit després de la seva declaració com a Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i, incrementar el grau de protecció en diversos sectors de l’espai protegit, especialment l’entorn de protecció, que passaria a formar part del PEIN de la muntanya de Montserrat.

En aquest sentit l’entorn de protecció té un doble objectiu: garantir la conservació efectiva dels valors naturals, paisatgístics i culturals com a espai natural, i, a més a més, conservar, potenciar i gestionar els hàbitats agroforestals, agrícoles i les formacions geològiques. La inclusió de l’entorn de protecció dins del PEIN ha implicat excloure-hi els nuclis urbans i les urbanitzacions, ja que dins dels espais protegits el règim del sòl és no urbanitzable.

Pel que fa a la delimitació dels àmbits d’ampliació, s’han procurat buscar elements que facilitin al màxim la seva interpretació territorial, que no trenquin unitats prèviament definides i que evitin la fragmentació.

En aquest sentit, s’han utilitzat com a elements de referència les unitats geogràfiques, els límits administratius, el planejament urbanístic municipal i els sistemes lineals presents sobre terreny com la xarxa viària i els cursos fluvials. Així mateix, es descriuen i grafien els límits de l’àmbit del recinte del monestir, inclòs dins el parc natural, i format pel conjunt d’espais construïts i de serveis.

L’ampliació del Parc Natural de la Muntanya Montserrat respon a una demanda llargament reivindicada pels municipis que en formen part, pel Patronat de la Muntanya de Montserrat i també a la voluntat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de garantir la continuïtat del territori i mantenir la coherència amb la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000, aprovada pel Govern el 5 de setembre de 2006, que inclou Montserrat com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i també com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).